CHƯƠNG TRÌNH “TRẢI NGHIỆM VĂN HÓA HÀN QUỐC”

Nhằm tạo điều kiện để DAU-ers có cơ hội hiểu rõ hơn về đất nước, con người, văn hóa ẩm thực của “xứ xở kim chi”, sắp tới (08/02/2023), Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng tổ chức Chương trình “Trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc”.