Căn cứ “Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2022 – 2023” số 174/KH-ĐHKTĐN ngày 05/9/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, thời gian học kỳ 2 năm học 2022 – 2023 bắt đầu từ ngày 06/02/2023.

Đối với khóa 2022, từ ngày 06/02/2023 đến 25/02/2023, sinh viên học Giáo dục Quốc phòng (có lịch chi tiết thông báo trên Cổng thông tin sinh viên), học kỳ 2 của khóa 2022 bắt đầu từ ngày 27/02/2023.

Theo đó, thời gian đăng ký học mới, đăng ký học lại và đăng ký học cải thiện của học kỳ 2 năm học 2022 – 2023. Cụ thể như sau:

Thời gian đăng ký học mới:

Khóa 2022: Từ 17h00 ngày 05/01/2023 đến 11h00 ngày 07/01/2023

Khóa 2021: Từ 11h30 ngày 07/01/2023 đến 11h00 ngày 09/01/2023

Khóa 2020: Từ 17h00 ngày 09/01/2023 đến 11h00 ngày 11/01/2023

Khóa 2019 trở về trước: Từ 17h00 ngày 11/01/2023 đến 11h00 ngày 13/01/2023

Thời gian đăng ký học bổ sung, học lại và đăng ký học cải thiện: Từ 17h00 ngày 13/01/2023 đến 10/02/2023

Ghi chú: Sinh viên muốn hủy các học phần do đăng ký sai trong thời gian trên hệ thống đăng ký hiển thị chữ “Chỉ đăng ký” hoặc “Đã khóa”, thì sinh viên phải nộp đơn xin hủy đăng ký học phần đã đăng ký về phòng Đào tạo chậm nhất đến ngày 10/02/2023.

Phòng Đào tạo thông báo đến lãnh đạo các Khoa, Bộ môn, giảng viên chủ nhiệm, giảng viên biết để hướng dẫn sinh viên đăng ký và thông báo đến sinh viên toàn trường biết để đăng ký đúng thời gian quy định./.